රන්ජන් රාමනායක මන්ත්‍රීවරයා නිදහස් කරනු!

Unterschreiben Sie die Petition